Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym informuje, iż w związku z podjętymi przez Zakład działaniami naprawczymi jakość wody w wodociągu Kleosin oraz wodociągu w Ignatkach-Osiedlu spełnia wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.2294).

W dniu 1 marca 2024 r. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podpisał umowę udzielenia dofinansowania Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Juchnowcu Kościelnym na realizację zadania pn.: „Konserwacja wystroju malarskiego wnętrza Kościoła Parafialnego pw. Świętej Trójcy w Juchnowcu Kościelnym” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym informuje, że od dnia 18 marca 2024 zezwala na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową , remontem, utrzymaniem i ochrona dróg – tj. budowa infrastruktury telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazociągu, infrastruktury elektroenergetycznej oraz tablic reklamowych.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym informuje, że w dniu 06.03.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku wydał komunikaty:

  1. o niewłaściwej jakości wody w wodociągu Kleosin, zaopatrującego miejscowości: Horodniany, Hryniewicze, Ignatki, Kleosin Kolonia Koplany, Księżyno, Księżyno-Kolonia, Olmonty, Śródlesie, Izabelin, stwierdzono przekroczenie normatywów higienicznych w zakresie: manganu 80 mg/l, mętności – 1,9 NTU oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C po 72 h w 1 ml wody w ilości 230 jtk/1 ml,
  2. o niewłaściwej jakości wody w wodociągu w Ignatkach-Osiedlu, zaopatrującego miejscowość Ignatki-Osiedle, stwierdzono przekroczenie normatywów higienicznych w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C po 72 h w 1 ml wody w ilości 300 jtk/1ml.

Z powyższych komunikatów wynika, że powyższe wartości przekroczeń nie stwarzają istotnego zagrożenia dla konsumentów. Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem zgodnej z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294).

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez realziację pozalekcyjnych zajęć sportowych jako integralnego elementu programu profilaktycznego wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy Juchnowiec Kościelny  
Termin składania ofert – do dnia 13 marca 2024 r.

Informujemy, że w terminie od 07 marca 2024 r. do 27 marca 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J. K. Branickiego 13, pokój nr 109 odbędzie się wyłożenie do wglądu osób zainteresowanych projektów operatów opisowo – kartograficznych ewidencji gruntów i budynków obrębów: Lewickie, Lewickie Kolonia, Hermanówka, Ogrodniczki, Rumejki, Janowicze, Janowicze Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny.

W dniu 13 lutego 2024r. do Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego oraz zawiadomienie o zmianie terminu zgromadzenia organizowanego przez NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” 

Termin zgromadzenia:

20 lutego 2024r. (wtorek) w godz. 11.00-16.00

Na podstawie Uchwały Nr LVI/580/2023 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 17 listopada 2023 r.  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2023r. poz.5873) przyznano dotacje:

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  
Termin składania ofert – do dnia 4 marca 2024 r.

Szczegóły w załączeniu:

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny, 
Panujące w sezonie zimowym 2023/2024 warunki atmosferyczne (opady śniegu, deszczu, oblodzenie i znaczne wahania temperatury) powodują pogorszenie stanu dróg o utwardzonej nawierzchni jak i dróg gruntowych na terenie naszej gminy.

Informujemy, że w terminie od 31 stycznia 2024 r. do 20 lutego 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. J. K. Branickiego 13, pokój nr 109 odbędzie się  wyłożenie do wglądu osób zainteresowanych projektów operatów opisowo – kartograficznych ewidencji gruntów i budynków obrębów: Szerenosy – Juchnowiec Dolny – Biele, Wólka, Rostołty, Klewinowo, Tryczówka, Wojszki, Złotniki gm. Juchnowiec Kościelny.

Szczegóły w ogłoszeniu

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do klas pierwszych  w szkołach podstawowych oraz do klas czwartych  w szkołach podstawowych z oddziałami sportowymi prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.

Zmienia się wnętrze Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym. Dzięki projektowi „Zakup wyposażenia do Pracowni Edukacji Artystycznej” uczestnicy zajęć mogą pracować w komfortowych warunkach, mając do dyspozycji m.in. projektor z elektrycznym ekranem i nowoczesny stół modułowy. Wcześniej w pracowni przeprowadzono remont, a dzisiaj prowadzonych jest tam szereg zajęć, które pozwalają rozszerzyć ofertę kulturalną gminy.

Szanowni mieszkańcy,  w związku z aktualnie panującymi warunkami atmosferycznymi, które spowodowały  zaleganie  grubych warstw śniegu i lodu na dachach budynków, co zwiększa ryzyko uszkodzenia obiektów budowlanych lub ryzyko zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, przypominamy, że właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.