Informujemy, że z dniem 7 lutego 2023 roku zmianie ulega cena zakupu preferencyjnego paliwa stałego węgla kamiennego - sortyment orzech, która wynosi 1740 zł za 1 tonę.
Cena groszku nie ulega zmianie i wynosi 1840 zł za 1 tonę.

Ponadto przypominamy, że mieszkańcy, którzy złożyli wnioski na zakup węgla kamiennego i których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane, prowadzony jest rachunek bankowy do dokonywania wpłat o numerze:
71 8074 0003 0000 1661 2000 1140 Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym

Wpłat należy dokonywać na wyżej wymieniony numer rachunku z dopiskiem „zakup węgla  …” – podając imię i nazwisko wnioskującego o zakup węgla.
Informacje w zakresie zakupu węgla można uzyskać pod nr tel. 85 713 28 84 lub 697 011 593.

Szanowni Państwo, na prośbę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz w związku z warunkami pogodowymi i zimową aurą przypominamy, że w przypadku wystąpienia opadów śniegu lub deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek zadbać o bezpieczeństwo użytkowanych budynków poprzez m.in. odśnieżanie dachów, balkonów i usuwanie nawisów lodowych oraz sopli.

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do klas pierwszych  w szkołach podstawowych oraz do klas czwartych  w szkołach podstawowych z oddziałami sportowymi prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie:
- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku  dzieci i młodzieży poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowym jako integralnego elementu programu profilaktycznego wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy Juchnowiec Kościelny,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  
Termin składania ofert – do dnia 10 lutego 2023 r.

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie. Nie trzeba się obawiać tej zmiany – wyjaśniamy, na czym ona polega.

W trosce o bezpieczeństwo i spokój zwierząt domowych i dzikich apelujemy i zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy do nieużywania materiałów pirotechnicznych takich jak petardy i fajerwerki. Zbliża się Sylwester, który wielu ludziom kojarzy się z zabawą, radością i świętowaniem. Natomiast dla zwierząt jest to okres ogromnego stresu. Zwierzęta mają bardziej wyostrzone zmysły, zwłaszcza zmysł słuchu oraz zupełnie inną percepcję. Podczas wybuchów sztucznych ogni i petard, którym towarzyszy huk i rozbłyski, zwierzęta wpadają w panikę. Zwierzęta w panice mogą zachowywać się nieprzewidywalnie, stanowiąc potencjalnie zagrożenie dla siebie i innych zwierząt.

Informujemy, że dla mieszkańców, którzy złożyli wnioski na zakup węgla kamiennego/ekogroszku i których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane, prowadzony jest rachunek bankowy do dokonywania wpłat:
71 8074 0003 0000 1661 2000 1140
Wpłaty dokonujemy na wyżej wymieniony numer rachunku z dopiskiem „zakup węgla za …” – podając imię i nazwisko wnioskującego o zakup węgla.
Wpłat dokonują osoby, do których wcześniej zadzwoni pracownik urzędu gminy z informacją o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Firma VIA VISTULA wraz ze Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego przygotowuje dla Gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który wskaże kierunki oraz możliwości działań i rozwoju systemu transportowego w obszarze BOF, co przełoży się na poprawę funkcjonowania systemu transportowego, w tym podróży alternatywnymi do samochodu osobowego, środkami transportu.

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej.
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 23.12.2022r. Szczegóły Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy informację oraz komunikat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dotyczące zagrożeń wynikających z intensywnych opadów śniegu.

Przypominamy, że w przypadku wystąpienia czynników niekorzystnie działających na obiekt budowlany, takich jak silne wiatry czy intensywne opady właściciel lub zarządca obiektu budowlanego powinien każdorazowo zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu, a w przypadku jego braku podjąć działania eliminujące powstałe zagrożenia zdrowia i życia  użytkowników.

Do obowiązków właścicieli i zarządców należy utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym. Szczególną uwagę należy zwrócić na sprawność instalacji grzewczych, przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych, drożność kominów oraz konieczność odśnieżania dachów obiektów.

Informujemy ponadto, że Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego województwa podlaskiego zostali zobowiązani do podejmowania działań inspekcyjno – kontrolnych obiektów budowlanych w powyższym zakresie.

Informacja oraz komunikat do pobrania [PDF, 2MB]

W dniu 14 grudnia 2022 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057) na realizację zadania publicznego pt. „Łączy nas Pasja 2022” przez Klub Sportowy „PASJA KLEOSIN”. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 23.11.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 22- Księżyno, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 73/5 o pow. 0,0033 ha (Wykaz nr 9.2022). Wykaz dostępny na stronie: https://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/sprzedaz-i-dzierzawa-nieruchomosci.html

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK/KTO JEST PODMIOTEM WRAŻLIWYM:
- podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- jednostki organizacyjne pomocy społecznej
- noclegownie albo ogrzewalnie
- jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
- podmioty systemu oświaty
- podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki
- podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy
- kościoły lub inne związki wyznaniowe
- podmioty prowadzące działalność kulturalną
- podmioty prowadzące działalność archiwalną
- ochotnicze straże pożarne
- placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
- rodzinne domy pomocy
- centra integracji społecznej
- kluby integracji społecznej
- warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej
- organizacje pozarządowe
- spółdzielnie socjalne