Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Specjalista w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 11.03.2021r. Szczegóły …

Z uwagi na wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w trosce o mieszkańców Rada Gminy dnia 29 stycznia br. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych. Uchwała ta zakłada wsparcie dla emerytów i rencistów samotnych lub prowadzących dwuosobowe gospodarstwo domowe, których dochody nie przekraczają 350% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 2.453,50 zł i w przypadku osób w dwuosobowym gospodarstwie domowym kwoty 3.696,00 zł. 

Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelny z siedzibą w Księżynie, ul. Alberta 2, tel. 85 663 11 17 lub 697 011 189.

Lipa Św. Nepomucena rosnąca w Dulczy Wielkiej, w powiecie mieleckim na Podkarpaciu, została polskim kandydatem do tytułu Europejskiego Drzewa Roku.
„Wiejska dobrodziejka” – bo tak lipę nazywają okoliczni mieszkańcy – walczy o ten prestiżowy tytuł z 13 innymi finalistami z całej Europy.

Jako, że ostateczny werdykt w plebiscycie należy do internautów, zachęcamy do oddania swoich głosów, które przybliżą Lipę Św. Jana Nepomucena do osiągnięcia europejskiego lauru, a tym samym pomoże promować piękno polskiej przyrody w Europie i świecie.

W czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co dzień pracują i funkcjonują na jednym terenie. Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew w gminie czy dobry projekt do budżetu obywatelskiego. Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji Batorego – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Referacie Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 17.02.2021r. Szczegóły …

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła 3 nabory wniosków w ramach RPO WP 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- do 15 lutego 2021 r. można zgłaszać uwagi do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Zgłaszanie uwag/opinii można dokonywać za pośrednictwem specjalnie dedykowanej stronie internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyly-konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej, na której znajduje się webankieta: https://www.gov.pl/web/wpropo2020/konsultacje-spoleczne-planustrategicznego-dla-wpr

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Specjalista w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 10.02.2021r.

Szczegóły …

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż gmina otrzymała 1 299 987,00 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”.

W ramach projektu planowane jest dofinansowanie 80 instalacji fotowoltaicznych do 5 kWp. Poziom dofinansowania to 65%.

Obecnie przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy o dofinasowanie z Urzędem Marszałkowskim i po jej podpisaniu ogłoszony zostanie nabór wniosków dla mieszkańców –planowany termin naboru to marzec 2021 r.

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Gminny Komisarz Spisowy – Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021

NSP 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 do 16 lutego 2021 r.

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do klas pierwszych  w szkołach podstawowych oraz do klas czwartych  w szkołach podstawowych z oddziałami sportowymi prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.

Za pośrednictwem Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny, Narodowy Instytut Dziedzictwa informuje, że ruszyła kolejna edycja konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany”.
Konkurs ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami.
Adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych.
Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny, termin składania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2021r.

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje o uruchomieniu numeru telefonu w sprawie udzielania informacji nt. transportu osób:

- niepełnosprawnych tj. z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub I grupę z w/w schorzeniami
- mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców naszej gminy dotyczącymi dofinansowania przez gminę do instalacji OZE w ramach projektu  „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny” złożonego w dniu 28 lutego 2020 r. informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2020 r. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) udostępniła komunikat, iż termin rozstrzygnięcia konkursu zostaje wydłużony do stycznia 2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po zakończeniu procedowania Decyzji zmieniającej Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020, która ma wpływ na ostateczną decyzję Zarządu Województwa Podlaskiego o kwocie alokacji przeznaczonej na konkurs.