Uprzejmie informujemy, że dnia 12 stycznia 2022 r., z uwagi na prowadzone prace związane z wycinką drzew, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach będzie zamknięty.

Wnioski o przyznanie dodatku należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Księżynie ul. Alberta 2 w godz. pn .9.00-17.00  wt.-pt. 7.30-15.30
Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pod nr tel : 85 6632392  663 1117.

Poniżej znajduje się wniosek o dodatek osłonowy do pobrania wraz ze wskazówkami jak należy go uzupełnić

W związku z Zarządzeniem Nr ORG.120.51.2021 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2021r. informujemy, iż dzień 07 stycznia 2022r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny za święto przypadające w sobotę dnia 01 stycznia 2022r.

Teledyskiem „Maryś, zaszczep się!” w wykonaniu zespołów „Koplanianki” i „Srebrne Nutki” zainteresowały się największe polskie programy informacyjne. Fragmenty materiału pokazał Teleexpress oraz główne wydanie Wiadomości‼ Informacje o muzycznym pomyśle można było obejrzeć w wydaniach emitowanych 2 stycznia. Obszerny materiał o klipie zrealizował również białostocki „Obiektyw”. Gratulujemy paniom i panom reprezentującym „Koplanianki” oraz „Srebrne Nutki”. Specjalne podziękowania dla Marka Matysa z Rumejk, który gościnnie wystąpił w filmie. Pan Marek razem z żoną Bożeną bardzo pomogli w realizacji całego materiału.   

Z nadzieją rozpoczęliśmy Nowy Rok. Spróbowaliśmy przekazać tę nadzieję tym, którzy najbardziej jej potrzebują. W drugim dniu 2022 roku wiele osób zaangażowało się w organizację Charytatywnego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny. Celem turnieju było wsparcie poszkodowanych w pożarze w Kleosinie. Halę szkoły podstawowej w Kleosinie odwiedzili m.in. włodarze gmin reprezentowanych w zawodach – burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, wójt gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć i oczywiście wójt juchnowieckiej gminy Krzysztof Marcinowicz.

Uwaga! W związku z wejściem w życie z dniem 3 stycznia 2022 r. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy, informujemy, iż wnioski o ustalenie warunków zabudowy oraz ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego należy składać wyłącznie na formularzu, stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia.
Nowy wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny https://bip.juchnowiec.gmina.pl/druki.htm

W dniu 1 stycznia 2022 r. weszła w życie Uchwała nr XXXIII/370/2021 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych.

Zgodnie z jej zapisem osoby samotne oraz osoby prowadzące dwuosobowe gospodarstwo domowe, spełniające kryteria programu, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych. Aby uzyskać przedmiotową pomoc, osoby uprawnione muszą złożyć stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Księżynie ul. Alberta 2.

Z nadzieją w Nowy Rok – pod takim hasłem organizujemy Charytatywny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny, którego celem jest wsparcie osób poszkodowanych w pożarze w Kleosinie. Przypomnijmy, że do tragedii doszło przed miesiącem w jednym z bloków w Kleosinie. W wyniku pożaru dwie osoby zginęły, jedna w ciężkim stanie trafiła do szpitala, zniszczone zostały mieszkania. W Internecie prowadzona jest zbiórka dla poszkodowanych rodzin oraz na leczenie i rehabilitację osoby poszkodowanej w pożarze. Ich mieszkania  zostały zniszczone i wymagają remontu.

W czwartek, 23 grudnia 2021r. w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny odbyło się uroczyste uhonorowanie talentu, wysiłku i wyrzeczeń – sportowca Karoliny Domaszuk.
Karolina Domaszuk – zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego AMATOR odnosi sukcesy w zapasach i w sumo na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym .
W uznaniu jej osiągnięć gratulacje złożył Krzysztof Marcinowicz – wójt w obecności Wojciecha Rogowskiego – prezesa UKS AMATOR Juchnowiec.
Karolina Domaszuk otrzymała również drobny upominek i życzenia dalszych sukcesów.

Zdjęcie przedstawia trzy osoby (od lewej Pan Wojciech Rogowski, Pani Karolina Domaszuk i Pan Krzysztof Marcinowicz) w gabinecie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny na tle choinki. Osoba w środku trzyma gratulacje i torbę z upominkiem.

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wyniki oceny wniosków - listę podstawową i rezerwową.
Osoby z listy podstawowej będą wzywane telefonicznie do podpisania Umowy powierzenia grantu. Przewidywany termin podpisywania umów to 22-30 grudnia 2021 r. Dla zabezpieczenia zwrotu grantu Grantobiorca jest zobowiązany podpisać weksel in blanco na rzecz Grantodawcy.

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy. Program będzie realizowany od 1 lipca 2021 r. Zostaną nim objęte wszystkie osoby powyżej 40. roku życia.

W dniu 14 grudnia 2021 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057) na realizację zadania publicznego pt. „Łączy nas Pasja” przez Klub Sportowy „PASJA KLEOSIN”. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni.

Informujemy, że otrzymaliśmy do Centrum Projektów Polska Cyfrowa komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach.
Pełnoletni uczniowie szkół średnich oraz rodzice/opiekunowie prawni uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, którzy złożyli oświadczenia związane z udziałem w projekcie do dnia 29 października 2021 r. muszą dostarczyć do Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny następujące dokumenty:

W dniu 21 listopada 2021 roku w świetlicy przy OSP w Złotnikach, obradował Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Juchnowiec Kościelny. W zjeździe uczestniczyli delegaci i przedstawiciele ze wszystkich jednostek OSP naszej gminy oraz zaproszeni goście. Zjazd podsumował 5-letnią działalność oddziału gminnego, wybrał nowe władze oraz nakreślił plany na następną kadencję. Po raz kolejny na funkcję Prezesa Oddziału Gminnego wybrany został dh Jan Gradkowski, natomiast nowym Komendantem Gminnym  Związku OSP został dh Michał Kusznierczuk. Zjazd Gminny wybrał również delegatów i przedstawicieli do zarządu na Zjazd Powiatowy Związku OSP.